Íò¹áÎå½ð»úµçÍø | | »áÔ±ÖÐÐÄ 24Сʱ·þÎñÈÈÏߣº18113137315
³É¶¼ÕñÍþ¶û»úµçÉ豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾

Ö÷Óª²úÆ·£º³É¶¼Î¢ÐÍÕñ¶¯µç»ú ËÄ´¨·À±¬Õñ¶¯µç»ú ³É¶¼µç´ÅÕñ¶¯Æ÷ ¸½×ÅʽÕñ¶¯Æ÷ Ï𽺼õÕñÆ÷Éú²ú³§¼Ò

»áÔ±ÄêÏÞ£ºµÚ6Äê ¹«Ë¾ÊµÌåÐÅÏ¢ÒѺËʵ
¹«¸æ: Ö÷Òª²úÆ·ÓУºYZS,YZU,JZO,YZULϵÁÐÕñ¶¯µç»ú¡£VB,VBH,VBEϵÁÐÕñ¶¯µç»ú;VBB,VLBL,VBL,ZDϵÁзÀ±¬Õñ¶¯»ú;MV,MVEϵÁÐÕñ¶¯µç»ú;VBCBϵÁвà°åʽÕñ¶¯µç»ú;CZϵÁÐ.. ÕñÍþ¶ûÕñ¶¯µç»ú|³É¶¼·À±¬Õñ¶¯µç»ú|΢ÐÍÕñ¶¯µç»ú|³É¶¼¸ßƵÕñ¶¯µç»ú
Ö÷Òª¾­Óª£ºÕñÍþ¶û,´¨Íþ,´¨Õñ Æ·ÅÆ ¾­Óª²úÆ·£º
²úÆ··ÖÀà
É̼ҵµ°¸
  1. Æóҵȫ³Æ£º³É¶¼ÕñÍþ¶û»úµçÉ豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾
  2. ¾­ÓªÄ£Ê½£ºÏúÊÛÉÌ
  3. ¾­Óª·¶Î§£º³É¶¼Î¢ÐÍÕñ¶¯µç»ú,ËÄ´¨·À±¬Õñ¶¯µç»ú,³É¶¼µç´ÅÕñ¶¯Æ÷,¸½×ÅʽÕñ¶¯Æ÷,Ï𽺼õÕñÆ÷Éú²ú³§¼Ò
  4. Ö÷ӪƷÅÆ£º
  5. ËùÔÚµØÇø£ºËÄ´¨ - ³É¶¼
ÈÏÖ¤ÐÅÏ¢£º
ÈËÆø£º40068
ÁªÏµÐÅÏ¢
  1. Áª ϵ ÈË£ºÍõÏÈÉú
  2. ÁªÏµµç»°£º028-87627317 13688313950
  3. ÊÖ »ú£º13881914778
  4. µØ Ö·£º³É¶¼ÊнðÅ£ÇøÍò¹áÎå½ð»úµç³Ç8ºÅ´óÌü31ºÅ
  5. ÍøÖ·:http://www.cdzwe.com
·ÃÎÊÊÖ»úÍøÕ¾³É¶¼ÕñÍþ¶û»úµçÉ豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ µã»÷½øÈë
¹Ø×¢ÎÒÃÇ

ÄúËùÔÚµÄλÖãºÊ×Ò³ > ²úÆ·ÖÐÐÄ > YZULϵÁÐÕñ¶¯µç»ú > YZULϵÁÐÁ¢Ê½Õñ¶¯µç»ú

YZULϵÁÐÁ¢Ê½Õñ¶¯µç»ú

²úÆ·Ðͺţº YZUL ²úÆ·Æ·ÅÆ£º ÕñÍþ¶û
²úÆ·±¨¼Û£º 0.00 ²úÆ··ÖÀࣺ YZULϵÁÐÕñ¶¯µç»ú
·¢»õµØÇø£º ËÄ´¨³É¶¼ ¸üÐÂÈÕÆÚ£º 2017-10-26
Ô¹Ø×¢¶È£º
²É¹ºÈÈÏß:13881914778
·ÖÏíµ½£º
ÉÌÆ·½éÉÜ
  YZULÐÍÕñ¶¯µç»ú²úÆ·¸ÅÊö£º YZULϵÁÐÁ¢Ê½Õñ¶¯µç»úÊÇÎÒ¹«Ë¾ÐÂÐÍÁ¢Ê½Õñ¶¯µç»ú²úÆ·£¬²ÉÓÃÏȽøµÄµ¥·¨À¼½á¹¹£¬Éè¼Æ¾«ÇÉ£¬ÔËÐа²È«¿É¿¿£¬µ¥·¨À¼½á¹¹Ê¹µÃÁ¢Ê½Õñ¶¯µç»ú°²×°Î¬»¤·½±ã£¬Í¬Ê±¿É´ó´ó¼õÇáÖ÷»úÖØÁ¿£¬¼õСÖ÷»úÍâÐγߴ硢¼ò»¯Ö÷»ú½á¹¹¡¢½µµÍÖ÷»ú³É±¾£¬Ê¹µÃÖ÷»ú¶ÔÎïÁϵĴ¦ÀíÁ¿¸ü´ó¡£Õñ¶¯µç»ú¼¤ÕñÁ¦ÄÜÔÚÒ»¶¨·¶Î§Äڷdz£ÈÝÒ׵ؽøÐÐÓ춵÷½Ú£¬Âú×ã¸÷ÖÖ×÷ÒµÐèÇó¡£ Ê¹ÓÃÐÂÐÍÃÜ·â¼¼Êõ¼°½ø¿ÚÃÜ·â¼þ£¬´ó´óÌá¸ßÁËÁ¢Ê½Õñ¶¯µç»úµÄ·À³¾·À³±ÄÜÁ¦£¬²úÆ·ÄÜÔÚ¸÷Öָ߳¾¸ß³±Êª³¡Ëù°²È«Îȶ¨ÔËÐС£ YZULÐÍÕñ¶¯µç»úÖ÷ÒªÌص㣺 1.ÔëÒôµÍ¡¢Äܺĵ͡¢Ð§Âʸߡ£ 2.Ìå»ýС¡¢ÖØÁ¿Çá¡¢Æô¶¯Ñ¸ËÙ¡£ 3.°²×°±ã½Ý¡¢Î¬»¤¼òµ¥¡¢ÊÙÃü³¤¡£ 4.¼¤ÕñÁ¦Ò×ÓÚÎÞ¼¶µ÷ÕûÇÒµ÷½Ú·¶Î§¹ã¡¢Õñ¶¯ÎÞ»úе´«µ¼¡£ YZULÐÍÕñ¶¯µç»ú¹¤×÷Ô­Àí: Õñ¶¯µç»úÊǶ¯Á¦Ô´ÓëÕñ¶¯Ô´½áºÏΪһÌåµÄ¼¤ÕñÔ´£¬Õñ¶¯µç»úÊÇÔÚת×ÓÖáÁ½¶Ë¸÷°²×°Ò»×é¿Éµ÷Æ«ÐĿ飬ÀûÓÃÖá¼°Æ«ÐÄ¿é¸ßËÙÐýת²úÉúµÄÀëÐÄÁ¦µÃµ½¼¤ÕñÁ¦¡£YZULϵÁÐÕñ¶¯µç»úÓɵç»ú±¾ÉíÔËÐвúÉúÒ×ÓÚµ÷ÕûµÄˮƽ¡¢´¹Ö±¡¢ÇãбµÈ·½Ïò¶àÔª¼¤ÕñÁ¦£¬ÐγÉÎïÁϵĿìËÙƽÃæ·ÖÉ¢¡¢ÖÐÐľۼ¯¡¢Æ½ÃæÐýת¡¢ÈýάÐýתµÈ¶àÖÖÔ˶¯·½Ê½£¬ÓÃÓÚ¿ØÖÆÅÅÁÏËٶȡ¢´¦Àí¾«¶ÈµÈ»úеÐÔÄÜÖ¸±ê£¬ÒÔÆä¶ÀÌصĽṹÌصãÊÊÓ¦ÓÚ²»Í¬µÄ»úе¶ÔÕñ¶¯Ô´µÄÒªÇó¡£ YZULÐÍÕñ¶¯µç»úÐͺÅ˵Ã÷£º
YZU L ¡õ ¡õ 
©Ð ©Ð ©Ð ©Ð 
©¦ ©¦ ©¦ ©¦ 
©¦ ©¦ ©¦ ©¦ 
©¦ ©¦ ©¦ ©¦ 
©¦ ©¦ ©¦ ©¸©¤©¤©¤©¤©¤©¤©¤©¤©¤©¤ µç»ú¼¶Êý
©¦ ©¦ ©¦ 
©¦ ©¦ ©¸©¤©¤©¤©¤©¤©¤©¤©¤©¤©¤©¤-¡¡×î´ó¼¤ÕñÁ¦£¨KN£©
©¦ ©¦ 
©¦ ©¸©¤©¤©¤©¤©¤©¤©¤©¤©¤©¤©¤©¤- Á¢Ê½°²×°
©¦¡¡
©¸©¤©¤©¤©¤©¤©¤©¤©¤©¤©¤©¤©¤©¤©¤-¡¡ Õñ¶¯Ô´ÈýÏîÒì²½µç¶¯»ú
¡¡ YZULÐÍÕñ¶¯µç»ú¼¼Êõ²ÎÊý:
ÐͺŠL1 L2 B Φ1 Φ2 Φ3 II d L3 R ¹¦ÂÊ(Kw)
YZUL-1-4 231 170 16 190 138 165 4 12 104 70 0.12
YZUL-3-4 209 144 20 230 155 200 4 12 74 90 0.18
YZUL-5-4 326 212 22 245 165 210 6 12 85 135 0.25
YZUL-8-4 340 233 24 270 195 235 6 14 103 140 0.55
YZUL-10-4 436 290 34 310 220 265 8 18 144 185 0.75
YZUL-15-4 452 299 34 310 220 265 8 18 144 185 1.1
YZUL-30-4 488 328 27 370 265 315 8 22 153 200 1.5
YZUL-50-4 552 374 35 450 330 390 8 26 150 230 2.2
YZULÐÍÕñ¶¯µç»ú°²×°³ß´ç ͼ±í:   YZULϵÁÐÁ¢Ê½Õñ¶¯µç»ú  
YZULϵÁÐÁ¢Ê½Õñ¶¯µç»ú¼¼Êõ²ÎÊý¼°ÍâÐγߴç±í
ÐòºÅ ÐͺŠ¼¤ÕñÁ¦   (KN) ¹¦ÂÊ(KW) ͬ²½×ªËÙ(rpm) °²×°³ß´ç(mm) ÍâÐγߴç(mm)
φ3 N φ φ1 φ2 L1 L2 L3
1 1-4 1 0.12 1500 165 4 12 190 138 231 170 104
2 3-4 3 0.18 210 6 13 240 150 270 155 90
3 5-4 5 0.25 230 6 17 260 190 330 185 120
4 10-4 10 0.55 270 6 17 300 200 388 220 140
5 20-4 20 1.1 315 6 22 370 230 490 280 150
6 30-4 30 1.5 315 6 22 370 230 510 300 170
7 40-4 40 2.2 315 6 22 370 270 510 330 150
8 50-4 50 2.5 380 6 30 445 325 610 350 220
9 75-4 75 3.7 380 6 30 450 325 720 420 268
YZULϵÁÐÁ¢Ê½Õñ¶¯µç»ú¼¼Êõ²ÎÊý¼°ÍâÐγߴç±í
ÐòºÅ ÐͺŠ¼¤ÕñÁ¦   (KN) ¹¦ÂÊ(KW) ͬ²½×ªËÙ(rpm) °²×°³ß´ç(mm) ÍâÐγߴç(mm)
φ3 N φ φ1 φ2 L1 L2 L3
1 3-4 3 0.18 1500 200 4 12 230 155 209 144 74
2 5-4 5 0.25 210 4 12 245 165 326 212 85
3 8-4 8 0.55 235 6 14 270 190 340 233 144
4 10-4 10 0.75 265 8 18 310 220 436 290 144
5 15-4 15 1.1 265 8 18 310 220 452 299 144
6 30-4 30 1.5 315 8 22 370 264 488 328 153
7 50-4 50 2.2 390 8 26 450 330 550 374 150
 
YZULϵÁÐÁ¢Ê½Õñ¶¯µç»ú ÓÉ¡¾³É¶¼ÕñÍþ¶û»úµçÉ豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¿ÓŻݹ©Ó¦.

³É¶¼ÕñÍþ¶û»úµçÉ豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾

ÍõÏÈÉú
¹Ì¶¨µç»°£º028-87627317 13688313950
Òƶ¯µç»°£º13881914778
ÁªÏµµØÖ·£º³É¶¼ÊнðÅ£ÇøÍò¹áÎå½ð»úµç³Ç8ºÅ´óÌü31ºÅ
Ö÷Óª·¶Î§£º³É¶¼Î¢ÐÍÕñ¶¯µç»ú,ËÄ´¨·À±¬Õñ¶¯µç»ú,³É¶¼µç´ÅÕñ¶¯Æ÷,¸½×
ÁªÏµ£Ñ£Ñ£º6409529
ÆóÒµÍøÕ¾£ºwww.cdzwe.com
level_6
¸ÃÀà±ðÆäËû²úÆ·
Äã¿ÉÒÔͨ¹ýÒÔÏÂÀàÄ¿ÕÒµ½ÀàËÆÐÅÏ¢£º

ÃâÔðÉùÃ÷£º

ÒÔÉÏËùչʾµÄÐÅÏ¢ÓÉ»áÔ±×ÔÐÐÌṩ£¬ÄÚÈݵÄÕæʵÐÔ¡¢×¼È·ÐԺͺϷ¨ÐÔÓÉ·¢²¼»áÔ±¸ºÔð¡£Íò¹áÎå½ð»úµçÍø¶Ô´Ë²»³Ðµ£ÈκÎÔðÈΡ£

ÓÑÇéÌáÐÑ£º

Ϊ¹æ±Ü¹ºÂò·çÏÕ£¬½¨ÒéÄúÔÚ¹ºÂòÏà¹Ø²úÆ·Ç°Îñ±ØÈ·ÈϹ©Ó¦ÉÌ×ÊÖʼ°²úÆ·ÖÊÁ¿¡£ÍƼöÓëÍò¹áÎå½ð»úµçÍøÈÏÖ¤É̼ҡ¢ÓªÒµÖ´ÕÕÈÏÖ¤É̼ҽøÐн»Ò×£¬±£ÕÏÄúµÄ½»Ò×°²È«£¡

Ïà¹ØËÑË÷£º

w88优德

百度360搜索搜狗搜索

w88优德

百度360搜索搜狗搜索